Resultaatgericht onderhoud

Vastgoedbeheerders en –eigenaren werken vandaag de dag steeds vaker samen met hun onderhoudspartners. Er wordt gestreefd naar een ketenbenadering in het proces. Dit houdt in dat een onderhoudsbedrijf een deel van de taken van vastgoedbeheerders en –eigenaren overneemt. Door deze verschuiving komt het ook steeds vaker voor dat het Verf- en Bouw Advies Centrum door de onderhoudsbedrijven worden ingeschakeld.

Het doel van het onderzoek was om de onderhoudstoestand vast te stellen van ruim 500 appartementen, verdeeld over meerdere woongebouwen. Op basis van de inspectieresultaten is een onderhoudsadvies opgesteld, gespecificeerd per bouwdeel, ondergrond en situering. Bij het opstellen van het onderhoudsadvies is rekening gehouden met een beperkte exploitatietermijn (2030) en de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in onderhoudsbehoevende onderdelen.
Voor de inspectie van de lift- en trappenhuizen is gebruik gemaakt van een door het onderhoudsbedrijf geleverde hoogwerker.
Steekproefsgewijs zijn 84 appartementen beoordeeld op basis van de gestandaardiseerde inspectiemethode van het Verf- en Bouw Advies Centrum.
Tijdens de inspectie zijn de volgende meetaspecten aan de orde gekomen:
 • Visueel beoordelen van de ondergrond, constructie, dilatatieafdichtingen, hemelwaterafvoeren, doorvoerputten, hekwerkaansluitingen en het verfsysteem.
 • Indicatieve metingen naar de oorspronkelijke betonkwaliteit, diepte van het carbonatatiefront en betondekking op de wapening. 
 • Steekproefsgewijs afprikken van houten ondergronden en afkloppen van de steenachtige ondergrond 
 • Steekproefsgewijs beoordelen van de hechting van het   verfsysteem op houten, metalen en betonnen bouwdelen.
 • Vaststellen van de beglazingssystematiek en functionaliteit van de beglazingsafdichting.
 • Steekproefsgewijs vaststellen van het vochtgehalte in houten en steenachtige bouwdelen.
 • Het aangeven waardoor de schade wordt veroorzaakt.
Vastgesteld is dat de onderhoudsconditie per blok sterk verschilt. De gebreken zijn voornamelijk ontstaan door achterstallig onderhoud in combinatie met kritische degradatiefactoren, zoals: 
 • Matige hout- en betonkwaliteit.
 • Geringe wapeningsdekking.
 • Slechte isolatie en ventilatie van glasopeningen.
 • Onjuist en/of onvolledig uitgevoerde reparaties in het verleden.
 • Onvoldoende en gebrekkige dilatatievoorzieningen.
 • Verfschade en slecht hechtende verfsystemen.
 • Zettingen.
 • Lekkages.

Wilt u meer informatie over Resultaatgericht onderhoud?
Neem gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.
Ga naar contactgegevens >>